Konštrukčná kancelária

Nespájame iba časti karosérií, ale dokážeme spojiť aj potreby klientov s hodnotnými riešeniami.

…tak ako sa spájajú časti karosérii, spájame aj:

  • potreby klientov s hodnotnými riešeniami
  • kvalitu výkonov s náročnými termínami
  • ĺudí s technológiami
  • skúsenosti s túžbou profesne rásť
  • simuláciu s realitou
  • hodnoty s podnikaním
  • dôstojné pracovné miesta s ľudským potenciálom
konštrukčná kancelária

Spoločnosť t-mech bola založená v roku 2006.

Spoločnosť t‑mech bola založená s počiatočnou orientáciou na oblasť dizajnu rôznych interiérových komponentov automobilov, ako napríklad stredové konzoly, opierky hlavy alebo prístrojové panely.

Po roku existencie firmy vznikla nová divízia so zameraním na vývoj robotických liniek, ktoré slúžia na spájanie častí karosérií prostredníctvom rôznych technológií, predovšetkým zváraním, ale tiež nitovaním, lepením alebo klinčovaním.

Výhradná orientácia na oblasť vývoja robotických liniek

S postupom času začína byť oblasť vývoja robotických liniek dominantnou. To vyústilo až do postupného opustenia segmentu vývoja interiérových komponentov. Spoločnosť sa tak v plnej miere sústreďuje na rozvoj oblasti robotických liniek.

K výhradnej orientácii na oblasť vývoja robotických liniek dochádza v roku 2012. V tomto období dochádza k vytvoreniu partnerského zväzku s poprednou nemeckou konštrukčnou kanceláriou. Týmto zväzkom nastáva aj postupné rozšírenie kompetencií spoločnosti.

konštrukčná kancelária
konštrukčná kancelária

Oddelenia plánovania, dokumentácie a off-line programovania rozširujú naše služby

Popri oddelení konštrukcie a simulácie sa vybudovalo oddelenie dokumentácie a plánovania a takisto oddelenie off-line programovania. To umožňuje spoločnosti t‑mech ponúknuť rozsiahlejšiu podporu zákazníkom na ich projektoch, čo vedie ku kapacitnému nárastu a vybudovaniu nových pobočiek na Slovensku a v Čechách.

Máme pobočky na Slovensku, Čechách a v Nemecku

V lete 2016 je založená pobočka EGGSS Solutions v Českej Republike v meste Olomouc, ktorá neskôr mení názov na t‑mech engineering Czech.

Po piatich rokoch spolupráce s nemeckým partnerom sa spoločnosť rozhodla ísť opäť vlastnou cestou. Odkupom obchodného podielu sa opäť stáva samostatnou slovenskou firmou.

S cieľom posilniť našu pozíciu na nemeckom trhu vzniká v roku 2018 spoločnosť t‑mech engineering Deutschland GmbH so sídlom v meste Augsburgu.

konštrukčná kancelária

Neustále hľadáme nových ambicióznych kolegov.

Kariéra

Klientom pomáhame vo všetkých vývojových fázach projektu.

Kontaktujte nás